Apie projektą

Projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje” skirtas sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Telšių rajono savivaldybėje. Projektas numato priemones pagerinti bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugų pasiekiamumą ir kokybę.
Viena iš būtinų sąlygų siekiant, kad Lietuvos ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų skatinamas ekonomikos augimas – gera gyventojų psichinė sveikata. Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie vienos iš nacionalinių sveikatos apsaugos strateginių tikslų siekimo – rūpintis visuomenės sveikatos išsaugojimu bei gerinimu. Projektas
vienareikšmiškai atitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2021-2023 metų strateginio veiklos plano misiją – ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas.
Projektas prisideda prie gero valdymo, nes:
1. Projektas bus vykdomas apjungiant trijų viešųjų įstaigų (pareiškėjas ir du partneriai) žmogiškuosius resursus, gerąją patirtį, gebėjimus, kompetenciją, be to bus plečiamas
bendradarbiavimo tinklas į projektą įtraukus septynias įstaigas, kurių veikla orientuota į gyventojų užimtumo skatinimą. Bus sukuriamas daugialypis tinklas, kuriantis ilgalaikius
rezultatus.
2. Tenkinamas egzistuojantis poreikis. Pastebimas visuomenės psichinės sveikatos rodiklių prastėjimas, dažniau reikalinga specialistų pagalba, medikamentinis gydymas, taip pat yra
matomos spragos viešosios nuomonės formavime, kuri yra susijusi su psichine sveikata.
3. Sprendžiama aktuali problema. Projektas prisidės prie visuomenės psichinės sveikatos gerinimo, bus vykdomas visuomenės švietimas.
4. Bus vadovaujamasi įstatymo viršenybės, gebėjimų ir kompetencijos principais. Įgyvendinant projektą bus laikomasi visų projekto administravimą ir įgyvendinimą
reglamentuojančių teisės aktų. Projektui administruoti bus pasitelkta administravimo įmonė, turinti gebėjimų ir patirties įgyvendinant tarptautinius projektus.
5. Siekiant užtikrinti skaidrumą, projekto reikmėms įsigyjamos prekės, paslaugos ar darbai bus perkami atliekant viešųjų pirkimų procedūras.
Įgyvendinamas projektas prisidės prie šių Programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:
Paslaugas gavusių asmenų skaičius – 600 asmenų.

Projektas įgyvendinamas pagal programą „Sveikata“ Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis

 

https://www.eeagrants.lt/

https://www.norwaygrants.lt/